Menu
บริษัทเทียมถิ่น จำกัด
หน้าแรก| ติดต่อเรา |เกี่ยวกับเรา| แผนที่ l
อบรมการใช้และบำรุงรักษารถจักรกลหนักให้ถูกต้องและปลอดภัย
วันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 จัดอบรมการใช้และบำรุงรักษารถจักรกลหนักให้ถูกต้องและปลอดภัย ให้แก่กลุ่มโรงงานน้ำตาลมิตรผล (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 1. โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูหลวง 2. โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว 3. โรงงานน้ำตาลมิตรผลกาฬสินธุ์ 4. โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง
ไปที่หน้า : 1 |
บรรยากาศในห้องการอบรมโดยคุณฉัตรชัย ป้องมิตรอมรา (วิศวกรเครื่องกล จากบางกอกโคมัตสุ)
 
ภาคทฤษฎี ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจกับหัวข้อการอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก
 
ภาคปฏิบัติ คุณอุเทน สายจำปา (บริษัทเทียมถิ่น) ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานของรถจักรกลหนักให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
 
ภาคปฏิบัติ ตรวจเช็คสภาพรถจักรกลหนักก่อนการใช้งานประจำวันโดยคุณฉัตรชัย ป้องมิตรอมรา
 
ถึงฝนจะตกแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
 
คุณเชิดศักดิ์ดา กาบบัวลอย (กลุ่มโรงงานน้ำตาลมิตรผล) เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้กับคุณพิพัฒน์ รัตนจรัสโรจน์ (บริษัทเทียมถิ่น) และถ่ายรูปร่วมกันกับผู้เข้าอบรมทุกคน
 
บรรยากาศการรับประทานอาหารกลางวัน (มีความเป็นระเบียบมากโดยการต่อแถวเป็นอย่างดี)
 

บริษัท เทียมถิ่น จำกัด
733 ถ.ท้าวสุระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 044-255607-9 , แฟกซ์ 044-255607

ฝ่ายขาย :086-4785805, พรพิไล 01-5936366
ฝ่ายอะไหล่และบริการ :โทร 044-255607
Email : sales@tiamtin.com

Copyright © 2003 tiamtin.  All rights reserved.